< />
2009. július 31.

VIMFÓ Dokumentumok

Elvi előterjesztés az EVDSZ SZV számára a VI. kongresszus munkavédelmi programrészének kifejtése kapcsán

Elvi előterjesztés az EVDSZ SZV számára a VI. kongresszus munkavédelmi programrészének kifejtése kapcsán


1. Bevezető
2. Elemzés
• A ViMvFó működésének tapasztalatai
• A ViMvFó működésének további feltétele
3. EVDSZ munkavédelmi program elveinek meghatározása
4. SZV határozat tervezete

1. BEVEZETŐ

1.1 A munkavédelmi képviselő

Fogalom: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket. (Mvt)
A fentiek alapján: a munkavédelmi képviselő a törvény által biztosított jogosítványokat az őt megválasztó munkavállalók iránti felelősséggel köteles gyakorolni. A törvény általános joggal előírja a munkavédelemben közreműködő felek (munkáltató-munkavédelmi képviselő) együttműködési kötelezettségét és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét.

1.2 Mit jelent a gyakorlatban?

Azt, hogy a munkáltatónak és a képviselőnek (bizottságnak) egymás jogait tiszteletben tartva kell eljárniuk, hogy közös érdekük a megelőzés a munkavédelem területén érvényre juthasson. Az együttműködés biztosítéka a megfelelő információk átadása, a kölcsönös tájékoztatás. A munkavédelmi képviselő jogai a munkavédelmi törvényben egyértelműen meghatározottak. Lehetőség szerint a vitás kérdésekben kompromisszumra kell törekedni, és kerülni kell a felesleges jogvitákat.

1.3 A munkavédelmi képviselő feladatainak jogszerű gyakorlását hogy tudja végezni?

• ha ismeri feladatait, azokból felkészült és rendelkezik a feladat végzéséhez szükséges információkkal
• ha munkáltatója jogkövető magatartást tanúsít
• ha a munkáltatónál folyamatosan kiépült és fejlődött a munkavédelmi képviseleti rendszer

1.4 Hogy jut a munkavédelmi képviselő az ismeretek birtokába?

A törvényben (Mvt) előírt kötelező képzés, továbbképzés során (első év 16 óra, további években 8 óra), továbbá munkavédelmi konferenciák és fórumok alkalmával. A munkavédelemről elmondható, hogy bonyolult és széles ismereteket igénylő szakma. A munkavédelmi képviselőknek csak jelentéktelen száma rendelkezik szakmai ismeretekkel, ami komoly gondot jelent a feladataik végzése során, mind az önbizalom, mind a kommunikáció területén. Hogy tud így partnere lenni a munkáltatónak? Jól látható, hogy a kötelező képzésre szánt idő nagyon kevés a hátrányok ledolgozására. Mit tehet a képviselő? Ha van benne elhivatottság és kellő érdeklődés a feladatával kapcsolatosan, szabadidejében és a munkáltató által biztosított munkaidő kedvezmény terhére képzi magát. Az önképzésre elengedhetetlenül szükség van még a munkavédelmi szakmát gyakorlók esetében is.

1.5 Kinek válik hasznára a képviselő szerzett tudása és gyakorlata?

Elsősorban a munkáltatónak a munkahelyeken történő egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében, a balesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésében, a foglalkozási ártalmak kiküszöbölésében. Továbbá a munkavállalóknak egészségük és biztonságuk megőrzésében, érdekeik hatékonyabb képviseletében.

1.6 Kinek és mit kell biztosítani a tudás és gyakorlat megszerzéséhez?

A munkáltatónak: felismerve a munkavállalókkal való együttműködés hasznosságát, a képzésekre időt és pénzt biztosítani. A jogszabályokat és más munkabiztonságra vonatkozó szabályokat betartani. Együttműködő partnernek tekinteni a munkavédelmi képviselőt és támogatni működését.
A munkavédelmi képviselőnek: a Munkavédelmi Törvényben meghatározott feladatok végzését a munkavállalók érdekében, ismeretek szerzését a vállalt funkcióban, aktivitást és kezdeményező készséget az illetékességi területén.
Hasznos lenne, ha a munkavédelmi apparátus részére, a „szakmának” szervezett oktatásokon, konferenciákon a munkavédelmi képviselők is részt vennének, részt vehetnének!

1.7 Miért érdeke a munkahelyi szakszervezetnek a jól működő munkavédelmi képviselők hálózata?

A szakszervezet alapvető joga, hogy tájékozódjon a munkavállalók élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben és ellenőrizze ezekre vonatkozó szabályok megtartását, ill. kifogást nyújtson be a jogellenes munkáltatói intézkedés, mulasztás ellen. Az elmúlt évek gyakorlata bizonyította, hogy a szakszervezetek energiáit a bérharc, a kiszervezések, a leépítések, a kollektív szerződések kötése és a fennmaradásért való küzdelem kötötte le, valószínű így lesz ez a jövőben is. Mivel a munkakörülmények minőségének megvalósulása a munkavédelem kategóriájába (munkabiztonság, munkaegészségügy) tartozik, ezért kiemelt szerephez jutottak a munkavédelmi törvényben biztosított jogok által a munkavállalók. A szakszervezetek az elmúlt évek során döntő szerepet vállaltak a képviselő választások előkészítésében és a választások lebonyolításában, felvállalva annak nehézségét, hogy sok esetben a munkáltató értetlenségével kellett szembesülni az egyik oldalon, míg a másik oldalon a munkavállalók elutasító magatartását kellett elviselni, ám nélkülük ez az intézmény sehol nem lenne. Ezt bizonyítja, annál a munkáltatónál, ahol jól működő szakszervezet van, ott a munkavédelmi képviselet (bizottság) is jól működik. Látható, hogy a munkavédelmi bizottság jogosítványait a munkavédelmi törvény, a munkahelyi szakszervezet jogosítványait a Munka Törvénykönyve tartalmazza, mely sok tekintetben megegyezik. A fentiekből egyenesen következik, hogy a szakszervezeteknek komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy jól működő munkavédelmi képviseletek tevékenykedjenek a munkahelyeken, mert azok jelentős feladatokat vállalhatnak át. A jó együttműködéssel hatékonyabbá tehető a munkavállalók érdekvédelme és az érdekérvényesítés a munkáltatóval szemben. Ennek eredményeként a szakszervezet növelheti súlyát és befolyását a munkáltatónál, tekintélyét a munkavállalók, a tagság előtt.

2. ELEMZÉS

2.1 A ViMvFó működésének korábbi tapasztalata

A munkavédelmi képviselet általános megfogalmazásai egyszerűek és világosak, csak hogy a „frontokon” nem, így működnek a dolgok. A munkavédelmi képviselet működését összehasonlítva más érdekképviselet működésével az eredményesség tekintetében nagyon vegyes a kép. Telítve problémákkal, gátakkal és passzivitással. A munkavédelmi képviseleti rendszerről általánosan elmondható, 93’-tól kezdődően (Mvt) még mindig gyerekcipőben jár. (a Paritásos Munkavédelmi Testületekről nem is beszélve) Köszönhető annak a munkavédelmi kultúrának, ami Magyarországra ma is jellemző. Lásd: OMMF jelentések és statisztikák, az Országos Munkavédelmi Program hiányos megvalósulása. A felépítmény hibái, hiányosságai mind rányomják bélyegüket szűk kis életünkre, így a ViMvFó-ra is. Vannak munkáltatók, ahol működnek a munkavédelmi képviselők, máshol - csak törvénynek megfelelni akarásból - képletesen. A villamosenergia-ipar munkavédelmi képviselőinek első összejövetele Paks szervezésében történt, melyen jelen volt a munkavédelem munkavállalói oldalának jeles képviselője Főcze Lajos is. Ezen a konzultáción megfogalmazódtak az együttműködés elvi céljai és a feladatok, ezt követően az üzemi tanácsok mintájára megalakult a munkavédelmi képviselők fóruma is (ViMvFó). A fórum kezdeti működésének lejtmenetét egyrészt a szervezési munka hiányossága, másrészt a részvevők érdektelennek tűnő hozzáállása okozta. A fórum összejövetelei mindig szorosan kapcsolódtak az ÜT-k programjához. Ennek köszönhetően saját tematika kevés alkalommal volt megjelölve. A tényleges és eredményes munkavégzésre a parttalanság következményeként kevés idő jutott.
Sarkasan fogalmazva: az elmúlt évek során a ViMvFó még a működési szabályzatát sem dolgozta ki, tartalmi munkát nem végzett, így megállapítható, hogy csak formailag létezett, létezik. Ennek is következménye, hogy a munkavédelem, a munkavédelmi érdekképviselet, érdekvédelem, a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetés iparági szinten nincs a fontosságának megfelelően a helyén kezelve!

2.2 A ViMvFó működésének, a munkavédelemmel kapcsolatos iparági érdekegyeztetésnek a jövője

A hatékony munkavédelmi képviseleti munka alapja a munkáltatóval való együttműködés. Amíg a munkáltató számára ismeretlen a munkavédelmi képviselő, annak tevékenysége és hasznossága, addig nem is akar anyagi támogatást nyújtani neki. Ennek leküzdését és a munkáltatóra ráhatást a munkavédelmi képviselőnek magának, vagy a bizottságnak kell gyakorolni, bizonyítva, hogy komolyan veszi a megbízatását. Segítséget nyújthat ebben a szakszervezet, ÜT, melyet lehetőség szerint igényelni is kell. Egyéb esetben a munkáltató egy kötelezettségének eleget tevő pipával konstatálja a képviselet létét. A munkavédelmi képviselőknek (bizottságnak) maguknak kell tenni saját elfogadtatásukért a választóik érdekében. A passzivitás, a munkáltató kezdeményezésére való várakozás nem visz előre. Az elfogadtatás általános technikájának több módja is lehetséges, ezt a helyi sajátosságok határozzák meg. A képviselő (bizottság) sikeres működésének további feltétele a célok kitűzése és azok megvalósulása érdekében elvégzendő feladatok megjelölése, pl. munkatervben. Ha vannak megjelölt célok, feladatok, akkor ehhez illeszteni lehet a költség-, és oktatási tervet. Az oktatási terv egyik fejezete a ViMvFó lehet, melynek működési szabályzatában tartalmaznia kell azokat az elveket és célokat, amelyek érthetővé teszik a munkáltató számára a részvétel jelentőségét és hasznosságát. Ha már a munkáltató elfogadta a fórumot, és pénzt is biztosít a részvételre, úgy a továbbiakban a munkavédelmi képviselő aktivitásán és kezdeményező készségén múlik a ViMvFó működése.

3. EVDSZ MUNKAVÉDELMI PROGRAM ELVEINEK MEGHATÁROZÁSA

Elvi program elemek: Személyi, tárgyi, szabályozási feltételek és javasolt célok, tartalmi – elvi és konkrét – programpontok, feladatok, eljárási szabályok. Mindenképp célként kellene megjelölni a munkavédelmi érdekegyeztetés integrálását az iparági érdekegyeztetés rendszerébe, vagy másként megfogalmazva, az iparági munkavédelmi érdekképviselet rendszerének kidolgozását és elfogadtatását.
• Aktív ViMvFó szervező koordinátor kijelölése
(EVDSZ feladat. Név: Koczka Jánosné PA Zrt. Munkavédelmi képviselő)
• EVDSZ Szövetségi Vezetőség határozat hozatala munkavédelmi kérdésekben
• Aktív ViMvFó elnök
(első szakaszban EVDSZ felkérés, későbbiekben választás. Név: Szabó Béla PA Zrt. Munkavédelmi képviselő, a bizottság elnöke)
• A munkavédelmi képviselők tevékenységével kapcsolatos állapotfelmérő adatlap elkészítése
• EVDSZ munkavédelmi program konkrét meghatározása (felelősök, határidő, stb.)
• ViMvFó program tervezetének elkészítése
• Országos EVDSZ munkavédelmi konferencia megszervezése, (mely egyben programhirdetés is)
• A lehetséges tagok nyilatkozata a részvételi szándékról
• Az akadályt jelző munkavédelmi képviselőket (bizottságokat) keresse meg a szakszervezet és próbálják elhárítani azokat
• Működési szabályzat létrehozása, melyet a részvevők munkáltatóinál a munkavédelmi kérdésekben döntési joggal rendelkező vezető is megismert és aláírásával tudomásul veszi azt
• Minden ViMvFó rendezvénynek legyen tematikája, melyet aktuális témák, ill. a fórum tagjainak javaslatai alakítanak
• A program és tematika megfelelő formátumban és időben jusson el az érintettekhez és a munkáltatóikhoz
• A fórum kapjon lehetőséget, hogy rendezvényeire munkavédelmi és érdekképviseleti szakembereket hívjon meg előadóként
• A fórum építsen ki szoros kapcsolatot a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvánnyal és a Munkavédelmi Képviselők Konzultatív Fórumával, felelősök megnevezésével
• A ViMVFó munkája legyen szakmailag tartalmas, ugyanakkor a résztvevők számára is érdekes és vonzó

4. A SZÖVETSÉGI VEZETŐSÉG HATÁROZATA

4/2009. sz. határozat.
Az SZV megismerte és elfogadta az előterjesztésben rögzített gondolatokat és felkéri az EVDSZ elnökét, hogy a megvalósítással kapcsolatos részletes, határidőkkel, felelősökkel és költség tervel kiegészített „EVDSZ munkavédelmi program”-ot nyújtsa be az SZV számára.
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...