< />
2009. január 14.

PADOSZ Hírek

Munka a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokban

A törvény meghatározta a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (továbbiakban RFKB) feladatait és megváltozott összetételét. A törvény felhatalmazása alapján az átalakított, új RFKB-k 2008. január 1-jétől kezdték meg működésüket.
Az RFKB-ba delegálási jogot kaptak az országos munkavállalói szövetségek, így a LIGA Szak-
szervezetek is. A LIGA pályázatot írt ki a tisztség betöltésére, amelyeket a LIGA elnöksége bírált el, és döntött abban, kit javasol a Szociális és Munkaügyi Miniszter felé, hogy bízza meg a bizottsági tagsággal.
A villamosenergia-iparból Bocsor István, a PADOSZ elnökhelyettese nyerte el a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsági (a továbbiakban D-D RFKB) tagságot.

Bocsor Istvánt megkértük, hogy tájékoztasson a bizottságok működéséről, főbb feladatairól, valamint - részletesebben - a D-D RFKB elmúlt időszakban hozott lényeges döntéseiről. És hogyan zajlott Pakson a Szakképzési Fórum?
- Az RFKB-k régiós szinten döntéshozó, véleményező és javaslattevő regionális testületként működnek. Az országban régiónként kerültek létrehozásra, összesen hét. Az RFKB-k döntenek a szakképzésfejlesztés céljairól, a fejlesztési támogatásokról, a gazdaság, és a munkaerőpiac igényeinek figyelembe vételével a szakképzés-szervezési szükségleteiről, meghatározzák a térségi integrált szakképző központok és a szakképzés-szervezési társaságok által folytatandó szakképzések irányait és beiskolázások arányait. Együttműködnek a regionális fejlesztési tanácsokkal a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezésében. Az RFKB-k javaslatot tesznek a fenntartók számára a fejlesztési támogatások iskolák, intézmények, szakképesítések fejlesztése közötti elosztására, a régiók szakképzés-fejlesztési céljaira biztosításra kerülő források nagyságára, a képzési alaprész központi keret regionális felhasználásának céljaira, a fejlesztésben részesülő intézményekre. Állást foglalnak a szakképzést érintő fenntartói döntések regionális munkaerő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról. Az RFKB-k ellátják a szakképzési alaprész decentralizált keretével kapcsolatos pályázatok kiírásával összefüggő feladatokat, és értékelik a beérkezett pályázatokat. Figyelemmel kísérik a szakképzési hozzájárulások régiókban történt felhasználását, és értékelik a felhasználások hatékonyságát, valamint javaslatokat tesznek a régiókban a szakképesítéseknek a hiány- szakképesítések körébe történő sorolásra.
Az RFKB-k tagjai az Országos Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező országos munkaadói, munkavállalói szövetségek, ill. azok szervezetei, a területi gazdasági kamarák, az oktatásért felelős miniszter képviselője, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter képviselője, az állami foglalkoztatási szerv, a regionális fejlesztési tanács képviseletében régiónként 1-1 fő, a regionális munkaügyi tanács, a közoktatási feladatkörben eljáró oktatási hivatal régiónként 1-1 fő, valamint a szakképzést folytató intézmények fenntartóinak képviseletében régiónként 3-3 fő.
A D-D RFKB-nak 26 teljes jogú és 4 tanácskozási jogú tagja van. A bizottság elnöke Bókay Endre, az MSZP Baranya megyei országgyűlési képviselője, társelnöke dr. Fi-scher Sándor, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
A Dél-Dunántúli regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2008-ban a következő feladatokat végezte el. Döntött a képzési alaprész decentralizált pénzügyi keretéből nyújtandó fejlesztési támogatásokról, a TISZK-ek (Térségi Integrált Szakképző Központok) által folytatandó szakképzések irányairól és beiskolázási arányairól. Javaslatot tett a Dél-dunántúli Régióban - Tolna, Baranya, Somogy megye - a hiány szakképesítések körébe sorolandó szakmákról, aktualizálta a regionális szakképzés-fejlesztési stratégiát. A beérkezett 251 pályázat értékelése alapján, 182 pályázatot bírált el pozitívan, valamint ítélt meg részükre 806,7 millió forint támogatást. A támogatás megoszlása úgy történt, hogy abból 46 iskola, 134 gazdálkodó és 2 felsőoktatási intézmény részesült. A pályázatra fordítható összeget az NSZFI - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács - 2008. augusztus 14-i állásfoglalása alapján az SZMM miniszter további 107,3 millió forinttal kiegészítette. A pályázatokra fordítható összegből így további 42 pályázat lett pozitívan elbírálva, amelyből 12 iskola és 29 gazdálkodó részesült.
A szakképzések fejlesztésének a RFKB-ék döntéseinek elősegítése, megalapozása érdekében 2008. tavaszán egy országos program indult, amelynek célja a keresletorientált szakképzés kialakítása volt. A program keretén belül több mint 12000 gazdálkodó lett kérdőíves formában megkérdezve, hogy mely szakmákban van hiányuk, illetve mely szakmákban várható leépítésük. A munkából a LIGA Szakszervezetek, illetve a LIGA által delegált RFKB tagok is kivették a részüket. A paksi kistérségben a Dél-Dunántúli RFKB LIGA delegáltja koordinálásával 24 gazdálkodó egység lett megszólítva, illetve lett velük a kérdőíves interjú elkészítve. Az országos felmérések eredményei 2008. augusztus végén Tihanyban megszervezésre kerülő két napos work-shop keretében lettek összegezve, az RFKB tagok, illetve a szakképzésben illetékes személyek közreműködésével. A program további helyi állomása a 2008. november 4-én Pakson megszervezésre kerülő Szakképzés Fórum volt, amelyet a LIGA patronálásával, a PA Zrt. humán igazgatóság támogatása mellett, a PADOSZ szervezett meg. A fórumon részt vett a Dél-Dunántúli RFKB több tagja, a paksi kistérség meghatározó gazdálkodóinak képviselői, a paksi Szakképző intézetek vezetői, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ vezetői, a paksi, illetve Dél-dunántúli Régióban tevékenykedő szakszervezetek képviselői.
A hozzászólásokat és az előadásokat követő vitát dr. Szabó Imre, Bocsor István és Kiss István, a PA. Zrt. oktatási főosztályvezetője, az RFKB tagja foglalta össze. A projekt országos koordinátora kiemelte, hogy már most látszik a közös gondolkodás, a különböző régiókban lefolytatott fórumok tapasztalata: Nagy a baj foglalkoztatásban és a szakképzésben, ezért aztán jelentős fordulatra lenne szükség. A fórumot a résztvevők egybehangzóan sikeresnek és hasznosnak ítélték meg.

Fókuszban a szakképzés

Az idei évtől jelentős változások kezdődtek a hazai szakképzési rendszerben, aminek egyik legfontosabb eleme, hogy létrejött egy decentralizált döntési rendszer, melynek keretében a regionális fejlesztési és képzési bizottságok tesznek javaslatot a beiskolázási irányokra és arányokra. A megalapozott döntések érdekében az elmúlt időszakban a gazdasági érdekképviseletek jelentős erőfeszítéseket tettek arra, hogy felmérjék a gazdaság igényeit, különös tekintettel a szakképzett munkaerő jövőbeni alkalmazásának strukturális és mennyiségi kérdéseire.
A LIGA Szakszervezetek is részt vesz ebben az országos projektben, aminek végső célja a keresletvezérelt szakképzési rendszer kialakítása.
Tekintettel arra, hogy a gazdasági érdekképviseletek - köztük a szakszervezetek is - érdekeltek abban, hogy a munkaerő-kereslet és a munkaerőpiac kínálata között a lehető legnagyobb összhang jöjjön létre, szükséges, hogy a következő időszakban is folytatódjon a párbeszéd a szakképzésben érdekelt szereplők között. Eddig a soproni, a nyíregyházi, a paksi és a hódmezővásárhelyi fórumok igen jól sikerültek.
Most a paksi fórumról tájékoztatunk, amelyet november elején tartottak.
A Duna Hotelben november 4-én megrendezett eseményt dr. Szabó Imre, a LIGA országos koordinátora nyitotta meg, majd a fórumot Bocsor István PADOSZ elnökhelyettes, a LIGA Dél-dunántúli Régiójának szakképzési megbízottja, dél-dunántúli RFKB-tag moderálta.
"A szakképzés intézményi átalakítása a Paksi Atomerőmű szemszögéből, rövid távú hatások, az üzemidő-hosszabbítás szakember szükséglete” címmel dr. Dobos István, az MVM PA Zrt. humán igazgató tájékoztatott.
A humán igazgató - egyebek mellett - a saját és a régió érdekeit is szolgáló, minőségi szakképzést végző területi integrált szakképzési központ (TISZK) szakiskolákról, valamint az elvárt követelményekről is beszélt. A szakember fontosnak nevezte, hogy az MVM PA Zrt. országos szakember-utánpótlási bázisnak szeretné tekinteni a helyi intézményt.
Az Energetikai Szakközépiskola (ESZI) Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány ügyvezetője - miután az ESZI-ben indított szakokról, az iskola kínálatairól, a szükséges informatikai és egyéb követelményekről, iskolarendszeren kívüli képzésekről (ECDL, CISCO, EBCL stb.), nyílt napokról tájékoztatott, azt is elmondta, hogy a teljesítményfinanszírozás miatt nem kifizetődő 5 fős csoportokat indítani, fenntartani.
A munkaügyi központok közreműködése a gazdaság igényeinek és a szakképzés összhangjának javítása érdekében címet viselte dr. Brebán Valéria, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgatójának előadása. A főigazgató előadása elején megjegyezte, hogy nem szabad riogatni a növekvő munkanélküliséggel, a dél-dunántúli régió foglalkoztatási jellemzőiről (foglalkoztatási-aktivitási ráta, jellemző szektorok, működő gazdasági szervezetek), majd a régió kistérségeinek hátrányos helyzetéről is részletesen beszélt. A főigazgató az álláskeresők megoszlásáról, iskolai végzettségéről, a szakképesítéshez kapcsolható bejelentett álláshelyekről, a leggyakrabban keresett foglalkozásokról (vagyonőr, felszolgáló, festő, kőműves stb.), majd ezekkel összefüggésben a munkaerőpiac és a szakképzés összhangjának megteremtéséről is beszélt.
Gál Rezső LIGA társelnöki és a Villamosenergia-ipari Szakszervezeti Szövetség elnöki minőségében azt hangsúlyozta, hogy amikor a munkahelyen az adott problémával - áthelyezés, kiszervezés, továbbképzés, stb. - találkozunk, keressük a megoldást, akkor az egyén érdekérvényesítési törekvéseit is számba kell venni. A nemzetközi példák ismeretében, a munkaerőpiaci megoldások keresésében sokkal hangsúlyosabban ki kellene használni a meglévő szakszervezeti tapasztalatokat, ám az akarat sok esetben még hiányzik - mondta.
A gazdálkodók irányából megfogalmazott szakképzési igények és a tanulói-szülői szándékok közötti összhang megteremtésének lehetőségeiről pedig Czethoffer Gyuláné, az I. István Szakképző Intézet igazgatója szólt.

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...