< />
2009. január 30.

IfjusagiTagozat Dokumentumok

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Ifjúsági Tagozatának

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Ifjúsági Tagozatának

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
1. Általános rendelkezések

1.1. Megnevezése: Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (továbbiakban: EVDSZ) Ifjúsági Tagozata (I.T.)
1.2. Székhelye: Budapest, III. Szentendrei út 207-209.
1.3. Jogállása: Jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződés
1.4. Az EVDSZ Ifjúsági Tagozatát az EVDSZ tagszervezetei hozták létre, tagjaik speciális rétegérdekeinek hatékonyabb képviseletére. A tagozat az EVDSZ tagozataként járhat el. Ebben a minőségében képviseletre akkor jogosult, ha a vezetőségébe az EVDSZ össz taglétszámának legalább 1/3-át kitevő tagszervezet delegált képviselőt.


2. A tagozat célja és feladatai

2.1. A tagozat célja
– tevékenysége során megjeleníteni és képviselni a fiatal munkavállalók és pályakezdők, érdekeit, közreműködni a fiatalok élethelyzetének javításában,
– elősegíteni a fiatalok és a pályakezdők munkahelyi esélyegyenlőségének megvalósítását,
– vonzóvá tenni a szakszervezetet a fiatalok számára, valamint növelni a fiatalok számát a tagszervezetek tagságában,
– elősegíteni a tagtoborzást,
– részvétel a szakszervezeti tisztségviselők utánpótlásának biztosításában.

2.2. A tagozat
– elősegíti az EVDSZ programjának megvalósítását, különös tekintettel a fiatal munkavállalók és pályakezdők érdekeinek érvényesítésére,
– együttműködik az EVDSZ testületeivel és tisztségviselőivel,
– állásfoglalásaival, javaslataival segíti az EVDSZ testületeinek munkáját, döntéseinek meghozatalát,
– véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amely a fiatalokat érinti,
– kezdeményezi a fiatalokat érintő témákban programok, képzések szervezését,
– szabadidős programokat, rendezvényeket szervez,
– részt vesz ifjúsági rendezvényeken,
– figyelemmel kíséri a fiatalok élethelyzetének változásait,
– együttműködik más – elsősorban a fiatalok és fiatal munkavállalók érdekvédelmét valamint érdekképviseletét felvállaló - civil szervezetekkel, szakszervezeti szerveződésekkel,
– mozgósítja a fiatalokat az EVDSZ programjain való részvételre, legyen az szabadidős rendezvény, vagy demonstráció.


3. Tagsági viszony

3.1. Az Ifjúsági Tagozat tagszervezetekből áll. A tagozat tagja lehet az EVDSZ bármely tagszervezete, aki a vezetőségbe képviselőt delegál. Valamennyi tagszervezet egy-egy képviselőt delegálhat.. A tagszervezetek az Ifjúsági Tagozatba lehetőség szerint 35. életévét be nem töltött képviselőt delegálnak.

3.2. A tagszervezet
– elősegíti a tagozat céljainak megvalósítását,
– közreműködik a tagozat munkájában.

3.3. A tagsági viszony megszűnik:
– amennyiben a tagszervezet képviselője a tagsági viszony megszüntetésére irányuló szándékát írásban jelzi a tagozat elnökségének,
– amennyiben a tagszervezet EVDSZ - ben való tagsága megszűnik,

4. Az Ifjúsági Tagozat szervezete

Vezetőség
A tagozat operatív, döntéshozó és végrehajtó szerve a vezetőség, mely a tagszervezetek által delegált képviselőkből áll. Feladata a tagozat ügyeinek intézése, döntéshozatal jelen MSZ keretein belül, valamint a vezetőség határozatainak végrehajtása.
A vezetőség tagjai elnök és a társelnök, valamint az EVDSZ tagszakszervezeteinek delegált képviselői.

4.1. A Vezetőség feladata:
– megállapítja és elfogadja a tagozat működési szabályzatát, valamint programját,
– elfogadja az elnök éves beszámolóját,
– elnököt, társelnököt választ,
– dönt a tagozat megalakulásáról és megszüntetéséről,
– elkészíti és dönt a tagozat évi költségvetéséről,
– elkészíti és dönt a tagozat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról,
– gondoskodik a rendezvények megszervezéséről,ifjúsági és egyéb rendezvényeken való megjelenésről,
– gondoskodik a tagtoborzás szervezéséről,
– gondoskodik a képzések, tanfolyamok szervezéséről,
– az IT feladatainak végrehajtása, irányítása,
– kapcsolattartás az IT tagságával.

4.1.1 A vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja.
4.1.2. A vezetőség határozatképes, ha legalább 50%-a jelen van. Döntéseinek érvényességéhez a határozatképes ülésen jelenlevők legalább felének egyetértése szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Ha a küldöttek többsége indítványozza, bármely kérdésben titkos szavazást kell tartani.
4.1.3. A vezetőségi tag megbízatása megszűnik:
– ha az őt delegáló tagszervezet tagozatbeli tagsága megszűnik,
– ha az őt delegáló tagszakszervezet visszahívja, mást delegál helyette.

4.2. Az elnök, társelnök
– Az elnököt és a társelnököt a határozatképes vezetőség titkos szavazással választja kettő évre a jelenlévők egyszerű többségével.
– szervezi és koordinálja a tagozat tevékenységét az MSZ és a vezetőség határozatainak keretei közt,

4.2.1. Az elnök feladatai és hatásköre
– ellátja a tagozat képviseletét,
– dönt a vezetőség összehívásáról és vezeti a vezetőség üléseit,
– előkészíti az IT-t érintő döntéseket és határozatokat
– koordinálja a vezetőségi tagok tevékenységét,
– a vezetőség munkájáról évente beszámol a Szövetségi Vezetőségnek
– felel a vezetőség döntéseinek végrehajtásáért,
– ellátja mindazon ügyeket, melyre a vezetőség felhatalmazza.

4.2.2. A társelnök feladatai és hatásköre
– gondoskodik a tagozat adminisztratív feladatainak ellátásáról (tagszervezetek, delegáltak nyilvántartása, kapcsolattartás),
– helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén,
– ellátja mindazon ügyeket, melyre a vezetőség felhatalmazza.


5. Záradék

Minden olyan kérdésben, amelyről a jelen működési szabályzat nem rendelkezik, az EVDSZ alapszabályában és SZMSZ- ben foglalt rendelkezések az irányadóak.
Jelen működési szabályzat 2009. augusztus 14. napjától lép hatályba.Budapest, 2009. augusztus 14..
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...