< />
2010. február 9.

VIMFÓ Hírek

VIMFÓ Működési Rendje

A többször módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, valamint más jogszabályi előírások alapján az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (továbbiakban EVDSZ) az iparágon belül a munkavédelem eredményesebb megvalósulása érdekében hozza létre a Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fórumát (továbbiakban Fórum). a Fórum a működési szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

I.1. A Fórum célja

a) Rendszeres tanácskozásaival információt nyújt és konzultációs szakmai segítséget ad a villamosenergia-iparban működő munkavédelmi képviselőknek, munkavédelmi bizottságoknak az érdekképviseleti munkájukhoz.
b) A tagok ismerjék meg egymás tevékenységét és tapasztalataikat megosztva eredményesebben valósítsák meg érdekképviseleti tevékenységüket.
c) A Fórum tagjai a tapasztalatok által hatékonyabban működhessenek közre a munkáltatójuknál felmerült munkavédelmi kérdések megvitatásában és az egészségre, biztonságra vonatkozó intézkedések megvalósításában.
d) A Fórum működése járuljon hozzá az iparágon belül a munkavédelem elismertségéhez.
e) Az ülésekre szervezett programok bővítsék a tagok munkavédelemmel kapcsolatos ismereteit.
f) Épüljön ki olyan együttműködés a tagok között, amely egységes megelőzési szemléletet alakít, és ennek eredményeként javuljon a munkáltatók baleseti mutatói.

I.2. A Fórum megnevezése

Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma
Rövid elnevezés: VIMFÓ

I.3. A Fórum székhelye

A Fórum önálló bírósági bejegyzéssel és székhellyel nem rendelkezik. Rendes üléseit előzetes döntés alapján valamelyik tag-szervezetnél / munkáltatónál, vagy a Fórum által megjelölt helyre szervezve tartja.

I.4. A Fórum jellege

Az EVDSZ által létrehozott és támogatott munkavédelmi szakmai fórum, mely önállóan működik.

I.5. A Fórum tagjai

Minden munkavédelmi képviselő, (munkavédelmi bizottság), amely az EVDSZ-hez tartózó szakszervezetek munkáltatóinál kerültek megválasztásra (hoztak létre) és jelezték részvételi szándékukat a Fórumba, valamint azok a munkavédelmi bizottságok, akik a Működési Rendet elfogadják és a Fórum megszavazza a felvételüket. (Felsorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.
II. A Fórum működése

II.1. A Fórum feladatai

a) Tájékoztatást ad, információt biztosít tagjainak a munkavédelmet érintő kérdésekben.
b) Összehangolja tagjainak szakmai véleményeit, álláspontjait, illetve érdekeit.
c) Figyelemmel kíséri tagjai törvényben biztosított jogainak érvényesülését.
d) Véleményt alkot, észrevételt tesz, ajánlást alakít ki, javaslatot ad az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósításáról.
e) Igény szerint segítséget nyújt más, hivatalos szakmai egyeztetést végző fórumok munkájához.
f) A Fórum elé kerülő előterjesztések véleményezését, adat- és információszolgáltatással, szakvéleménnyel segíti.
g) Működésével elősegíti a munkavédelmi képviselők együttműködését a munkáltatókkal, munkahelyi szakszervezetekkel, Üzemi Tanácsokkal.
h) A Fórum tagjai tapasztalataikat megosztják egymással.
i) Felhívja tagjai figyelmét honlapján a munkavédelmet érintő főbb jogszabályi változásokra.
j) A villamosenergia-iparág munkavédelmi helyzetét évente értékeli.
k) Folyamatos kapcsolatot tart az EVDSZ vezetésével.
l) Minden munkavállaló számára elérhető honlapot működtet.

II.2. A Fórum hatásköre

a) A Fórum Működési Rendjének módosítása.
b) Az Elnök, Társelnökök megválasztása, visszahívása, illetve lemondásuk elfogadása.
c) Megtárgyalja az elfogadott napirendet, és más aktuális szakmai kérdéseket.
d) A Fórum dönt más szervezetekkel való együttműködésről, úgyszintén az együttműködés felmondásáról.
e) Az üléseken kialakított véleményeket, javaslatokat, illetve ajánlásokat megküldi az EVDSZ elnökének.
f) Állást foglal a munkavédelmet érintő ügyekben, melyeket az EVDSZ a Fórum hatáskörébe utalt.
g) A Fórum koordinátorának feladatait az EVDSZ külön megállapodásban határozza meg.

II.3. A Fórum ülései

a) A Fórum szavazati joggal rendelkező tagjai a munkavédelmi bizottságok elnökei, akadályoztatásuk esetén az általuk meghatalmazott munkavédelmi képviselő, aki nevükben, teljes jogkörrel jár el. Annál a munkáltatónál ahol nem működik munkavédelmi bizottság csak munkavédelmi képviselő onnét egy munkavédelmi képviselő lehet tagja a Fórumnak.
b) A Fórum szükség szerint, de évente legalább 2 ülést tart.
c) A Fórum üléseire minden tagot meg kell hívni.
d) A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívó, lehetőség szerint az ülés napját megelőző egy hónappal korábban jusson el a Fórum tagjaihoz.
e) A Fórum ülései és rendkívüli ülései telefonon, telefaxon, e-mailben is összehívhatók.
f) A Fórum ülését a megbízott koordinátor hívja össze és az elnök vezeti.
g) A Fórum ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, aki írásban jelezte szándékát, és az elnökség elfogadja jelentkezését.
h) A Fórum a döntéseit nyílt szavazással hozza. A döntéshozatalhoz a tagság több mint a felének egybehangzó szavazatára van szükség. Ha a szabályosan összehívott Fórum nem döntésképes, akkor a 15 perces várakozási idő elteltével az újból összehívott ülés a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül - az eredeti ülés napirendjében megjelölt tárgykörökben - döntésképes.
i) A Fórum lehetővé teszi tagjai számára, hogy véleményüket elektronikus formában is kifejtsék, melyet a Fórum a közös vélemény kialakítás során figyelembe vesz.
j) A Fórum üléséről emlékeztető készül, amely tartalmazza:
• az ülésen résztvevő tagok vagy képviselőinek, valamint a meghívottak nevét a mellékelt jelenléti ív szerint
• a tárgyalt napirendi pontokat
• a tanácskozás lényegét
• az állásfoglalásokat.

II.4. A Fórum elnöke, társelnöke

a) A Fórum az elnököt és a három társelnököt négy évre választja.
b) Megválasztása nyílt szavazással történik a Működési Rend II.3.h) pontja alapján.
c) Az Elnök irányítja és szervezi a Fórum tevékenységét
d) A Társelnök együttműködik az Elnökkel és Társelnökkel - az Elnök megbízása alapján - szervezi és képviseli a Fórumot.
e) Az elnök hívja össze és vezeti a Fórum üléseit. (Megbízás esetén társelnök)
f) Képviseli az EVDSZ-nél a Fórum véleményét. (Megbízás esetén társelnök)
g) Az elnök, társelnök tisztsége megszűnik, ha:
• a megbízatásáról írásban lemond,
• a Fórum visszahívta,
• a munkavédelmi képviselői mandátuma lejár, munkavédelmi képviselői megbízása megszűnik,
h) A Fórum üléséről az elnök rövid írásos emlékeztetőt készít és azt elektronikus úton 8 napon belül eljuttatja az EVDSZ elnökének.

III. A Fórum kapcsolatai

a) A Fórum a szélesebb tájékozódás érdekében kapcsolatot épít ki a Főcze Lajos Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvánnyal és a Munkavédelmi Képviselők Konzultatív Fórumával.
b) A Fórum az üléseire tagjai javaslatára, meghívást adhat az iparágon belüli munkáltató munkavédelmi szakemberének részvételére.

IV. Egyéb rendelkezések

a) Az EVDSZ figyelemmel kíséri és támogatja a Fórum működését, és folyamatosan fejleszti az együttműködést.
b) A Fórum tagjai kölcsönösen tiszteletben tartják egymás jogait, véleményét, megtévesztő információt nem közölnek a fórum munkájával kapcsolatosan.
c) A Fórum tagjai tiszteletben tartják a munkáltatóik jogait és érdekeit, az adatvédelemre vonatkozó szabályokat betartják.
d) A Fórum tagjai a munkáltatóikat és a munkavállalókat tájékoztatják a Fórum működéséről és eredményeiről.

V. Jóváhagyás

Jelen Működési Rendet a Fórum a 2009. 04. 29-30.-i ülésén jóváhagyta.

Paks, 2009. 04. 30.

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...