< />
2009. november 30.

VIMFÓ Dokumentumok

Emlékeztető

Villamosenergia-ipari
Munkavédelmi Képviselők Fóruma

Emlékeztető a Fórum üléséről

Időpont: 2009. 11. 04 - 05.
Helye: D – Hotel Gyula, konferencia terem
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Első nap: november 4.


Szabó Béla: a VIMFÓ elnöke köszöntötte a fórum megjelent tagjait és vendégeit. Külön köszöntötte a fórum ülésének helyt adó DÉMÁSZ Prímavill Kft. ügyvezetőjét és Gál Rezsőt, az EVDSZ elnökét.
Az elnök röviden összefoglalta az új Fórum tavaszi első ülésén elfogadott Működési Rend lényeges pontjait. Az összefoglaló és a tagokhoz előzetesen eljuttatott a fórum napirendjéhez kapcsolódó dokumentumok a megjelentek aktív részvételét támogatja. Az ülésen több munkáltató munkavédelmi vezetője is megjelent. Ez erősíti a fórumnak a munkáltatókkal történő jó együttműködésének az elvét. A tavaszi fórumon elmaradt a harmadik társelnök megválasztása. Időközben Ledvényi János OVIT Zrt. társelnöki funkciójáról lemondott, mert új vezetői munkakörbe kapott kinevezést, ezzel munkavédelmi képviselői mandátuma is megszűnt. Ledvényi Jánosnak a Fórum megköszöni munkáját, új munkakörének ellátásához jó egészséget és sok sikert kíván. A fórumnak így két társelnököt kell választani. A fórumnak választani kell két olyan tagtársat, akik a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvánnyal és a Munkavédelmi Képviselők Konzultatív Fórumával felveszik és tartják a kapcsolatokat a továbbiakban. A Fórum programja az előző ülésen javasolt témák figyelembe vételével lett összeállítva. A 2010-es tavaszi ülésre is előzetes téma javaslatot vár az elnökség, ill. a Fórumnak helyszínt biztosító munkáltatói felajánlást.
Koczka Jánosné: a Fórum koordinátora ismertette a két napra vonatkozó általános tudni valókat.
Gál Rezső: az EVDSZ elnöke köszöntötte a fórum részvevőit. A megjelentek létszáma igazolja, hogy jó programokkal aktivizálhatók a munkavédelmi képviselők. Az EVDSZ továbbra is támogatni kívánja a fórum működését, hogy elérje a kitűzött célokat. A Fórum lehetőséget biztosít a munkavédelmi képviselőknek, hogy tanuljanak és átadják egymásnak a tapasztalataikat. Jó munkát kívánt a Fórumnak és javasolja, hogy minden megjelent tagtárs röviden mutatkozzon be.
- A bemutatkozás során javaslatként érkezett, hogy a következő ülésen minden részvevő kapjon névtáblát. A fórum egyetértése után a koordinátor megbízást kapott a kitűzők beszerzésére.
Csapó Ferenc: a DÉMÁSZ Zrt. Biztonságtechnikai osztályvezetője előadást tartott a társaság munkavédelmi helyzetéről és a munkavállalókkal történő együttműködésről. (a teljes előadás a honlapon)
Korponai István: a DÉMÁSZ Prímavill Kft. ügyvezető igazgatója előadásában tájékoztatót adott a Kft. munkavédelmi szervezetének felépítéséről, a munkavállalókkal történő együttműködésről és a munkavédelmet javító intézkedések magvalósulásáról. (a teljes előadás a honlapon)
Szabó Béla: Megköszönte az előadásokat és eredményes tevékenységet kívánt a munkáltatók képviselőinek a továbbiakban is. A fórum társelnöki funkciójába Göndöc Józsefet E.On és Németh Lajost ELMŰ/ÉMÁSZ tagtársakat javasolja. A fórum 2010 tavaszi (áprilisi) ülésére témaként javasolja „A munkavédelmi képviselő szerepe és feladata a kockázatértékelésben és a munkabalesetek kivizsgálásában” című előadást. A munkavédelmi képviselők és a munkáltatók számára egyaránt hasznos lenne, ha az iparágon belül történt baleseteket összesítenék. A munkáltatóktól begyűjtött statisztikai adatok és a munkabalesetek kivizsgálásából leszűrt tapasztalatok és okok közzétételével a megelőzés hatékonyságát lehet növelni. A MAVIR Zrt. képviseletében és egyben szakszervezeti elnökként jelen van Bakai Lehel. Az elnök javasolja, hogy a fórum bízza meg Bakai Lehelt azzal, hogy szakmailag dolgozza ki az adatkérés módját és szempontjait.
Bakai Lehel: A javaslattal nem csak egyetért, de kezdeményezte is.. A feladat nem egyszerű, de javára válna minden iparági munkáltatónak. Az adatok begyűjtésében szükséges a munkáltatók és a fórum tagjainak támogatása. Először is a munkáltatók beleegyezését kell megnyerni, tiszteletben tartva adat közlésre vonatkozó szabályaikat.
Gál Rezső: A kezdeményezést jónak tartja. Az EVDSZ úgy tud támogatást adni, hogy a VÁPB ülésén a munkáltatói oldalnak előterjesztik a fórum javaslatát. Addig is elő kell készíteni a szükséges anyagot a megvalósítás érdekében.
Szabó Béla: A fórumot kérdezve megállapítja, hogy az elhangzott javaslattal mindenki egyetért. A szavazás után a fórum döntése:
- A fórum megbízza Bakai Lehel szakszervezeti elnököt, hogy készítse elő a villamosenergia-iparág munkáltatóinál előforduló baleseti statisztikák begyűjtésére és összegzésére valamint a tanulságok közreadására vonatkozó szakmai anyagot.
A társelnöki funkció betöltésére tett elnöki javaslattal a fórum egyetértett. A fórum szavazás utáni döntése:
- A fórum társelnöki funkcióval Göndöc Józsefet és Németh Lajost bízza meg.
Szalai Györgyné: Az MVM Zrt. munkavédelmi képviselője felajánlja, hogy a VIMFÓ tavaszi ülése az MVM támogatásával kerüljön megszervezésre.
A Fórum megköszönte a felajánlást.
Bakai Lehel: A MAVIR Zrt. Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi osztályvezetője előadást tartott a Munkavédelem Országos Programjának végrehajtásáról. A program hivatalos értékelése is jócskán elhúzódik a kijelölt feladatok közül számos nem teljesült. Ilyen például a munkahelyi balesetbiztosítási rendszer felállítása. A munkáltatók és a munkavállalók is helyzetük jelentős javulását várták bevezetésével. A munkabalesetek számának csökkenése mögött látni kell a munkáltatók és a munkavállalók számának jelentős csökkenését. A hatósági ellenőrzések során felderített feketén foglalkoztatott munkavállalók magas számából is következtetni lehet, hogy a statisztikai adatok eltérnek a valóságtól. Sok az eltitkolt baleset.
A Nemzeti Munkavédelmi Politikáról szólva sok tenni valója lesz a szakmának és a hatóságnak, hogy emelkedjen a munkavédelem színvonala. A legtöbb tennivaló a kis- és a közép vállalkozások területén szükséges.
Göndöc József: Az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. Központi MvB elnöke tájékoztatást adott az E.ON Hungária Zrt. munkavédelmének szervezeti felépítéséről. A cég csoportoknál működő munkavédelmi képviseletről és a bizottságok által létrehozott Központi Munkavédelmi Tanácsról. Az E.ON munkavédelmi érdekképviseletének megvalósulását figyelembe véve, javasolja a Fórumnak, hogy a jövőre vonatkozóan hozzon létre hasonló az iparágban is jól működő munkavédelmi érdekképviseleti szervezetet. Egy központi egyeztető tanács létrejöttével lehetőség nyílna az iparágon belüli munkáltatók munkavédelmi szabályzatait egységes elvek alapján felépíteni. A munkavédelmi képviseletek működésére vonatkozó kérdések egységes megoldásával javulna a munkavállalók munkavédelmi helyzete, következésként a munkáltatók baleseti mutatói is javulnának. (előadás anyaga a honlapon)
Fekete Zoltán: A Mátrai Erőmű Zrt. Biztonsági Osztály osztályvezető helyettese tájékoztatást adott az erőmű munkavédelmi érdekképviseleti rendszeréről és az erőmű paritásos testületének működéséről. (a teljes előadás a honlapon)
Donka Tibor: Az ELMŰ/ÉMÁSZ Nyrt. Környezetvédelem/biztonságtechnika vezető a társaságnál működő paritásos munkavédelmi testület működéséről tájékoztatta a Fórumot. Röviden összefoglalta a cégcsoport és a munkavédelmi szervezet felépítését. Részletesebben kifejtette a cég munka- és egészségvédelmi politikáját, valamint a munkavédelmi képviselőkkel történő együttműködés fontosságát a napi feladatok megoldása során. (előadás anyaga a honlapon)
Hartai Ferenc: A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány képviseletében a paritásos munkavédelmi testületek jelentőségéről és a működés általános tapasztalatairól tartott előadást. (előadás anyaga a honlapon)

Második nap: november 5.

Szabó Béla: Köszöntötte a jelen levőket és felkérte Szilágyi Józsefet az EVDSZ elnökhelyettesét, hogy tartsa meg előadását.
Szilágyi József: Megerősítette annak tényét, hogy a szakszervezeteknek továbbra is feladataik vannak a munkavédelem területén. A szakszervezetek jelentős feladatokat átruházhatnak a munkavédelmi képviseletnek, de eredmények csak a jó együttműködésnek köszönhetően érhetők el. A fórum kezdeményezését az iparágon belüli balesetek összefoglalójának készítésére és közreadására vonatkozóan támogatja. A Fórum és a munkavédelmi érdekképviselet jövőjét tekintve fontosnak tartja az iparágon belül egy központi munkavédelmi képviselőkből álló testület létre hozását. Ez a testület koordinálná az iparág munkavédelmi bizottságait, szakmai véleményeket és javaslatokat készítene. A testület érvényesíthetné az iparág véleményét a munkavédelmi jogszabályok módosításának már az előkészítő időszakában. A testület ágazati szinten kidolgozna egy egységes elven alapuló munkavédelmi szabályzatot is. A központi munkavédelmi testület létrehozását és működését az EVDSZ támogatja. Javasolja, hogy a Fórum vitassa meg a felvetést és hozzon döntést a kérdésben.
Szabó Béla: A központi munkavédelmi testület létrehozásával kapcsolatosan kifejtett vélemények összegzése után javasolja: A Fórum adjon megbízást az elnökségnek, hogy az EVDSZ-vel együttműködve dolgozza ki a testület létrehozására és működésének feltételeire vonatkozó dokumentumot és a Fórum a következő ülésén vitassa meg ezt. A javaslattal egyetértett a Fórum.
A Fórum döntése:
- A Fórum megbízza az elnökséget annak a dokumentumnak a kidolgozásával, mely egy iparágon belül működő központi munkavédelmi testület létrehozását tartalmazza.
A társelnöki funkcióra tett javaslattal a fórum egyetértett, a jelöltek vállalták a megbízást. A Fórum egyhangú döntése: társelnöki funkcióra megbízást Göndöc József E.ON és Németh Lajos ELMŰ/ÉMÁSZ munkavédelmi képviselők kapnak.
A fórum kapcsolattartói a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvánnyal Kovács János, a Munkavédelmi Képviselők Konzultatív Fórumával Göndöc József társelnökök.
Kovács János: DÉMÁSZ Prímavill Kft. Munkavédelmi Bizottságának elnöke és a DÉMÁSZ Társaságcsoport Munkavédelmi Bizottságának elnöke tájékoztatást adott a munkáltató és a munkavédelmi bizottság együttműködéséről. (előadás anyaga a honlapon)
- a munkavédelmi bizottság bemutatása,
- az együttműködési megállapodás,
- együttműködés a biztonságtechnikai osztállyal,
- feladatok az együttműködés során,
- a társaság csoport munkavédelmi bizottság véleményezési jogainak biztosítása,
- a paritásos munkavédelmi testület működése,
- a közel múlt három munkabalesetének /kvázi balesetének/ rövid összefoglalója és intézkedések.
Szalai Györgyné: az MVM Zrt.-nél egyedül van, mint munkavédelmi képviselő, így hivatalos együttműködési megállapodása nincs a munkáltatóval. Munkáját az ÜT támogatásával végzi.
A Fórum más tagjainak minden munkáltatóval van érvényes együttműködési megállapodása.
Göndöc József: E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. Központi Munkavédelmi Bizottságának elnöke előadást tartott az időszakos ellenőrző felülvizsgálatok végrehajtásáról általánosan, valamint a cégcsoporton belüli megvalósításról és dokumentálásáról. (előadás anyaga a honlapon)
Szabó Béla: A zárszóban megköszönte a Fórum tagjainak a figyelmét és aktivitását. Mindenkinek sikeres munkát és haza utazást kívánt. A VIMFÓ őszi ülését lezártnak tekinti.

Gyula, 2009. november 6.

Az emlékeztetőt készítette:

Szabó Béla sk.
VIMFÓ elnök
Letöltés
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...