< />
Szerző: Lóczy
2009. július 8.

Scneider Hírek

Üzemi tanács választás a Schneider Electricnél

A Schneider Electric a világ 130 országában jelen van, a villamosenergia-elosztás és az ipari automatizálás az egyik fő területe, partnereinek számos alternatívát kínál a termelés és elosztás minden szintjén. Ha szóba kerül a Merlin Gerin, vagy Telemecanique, Prodax márkanév, ismerősen csenghet mindenkinek.
Kaposvári Tiborné Rozália 2005 augusztusától végzi szakszervezeti titkári feladatait a Schneider Electric Hungária Zrt.-nél, ezenkívül üzemi tanács elnökhelyettesi funkciót is betölt. A VDSZSZ vezetőségének tagja.

Farkas Tibor a Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. megalakulása, 1991 óta munkavállalója a vállalatnak. Jelenleg a vállalkozási üzletág szolgáltatási részlegén - mely egy tizenegy fős önálló szervezet - audit szolgáltatási mérnökként dolgozik. Ezen belül a villamos létesítmények állapotfelmérését, a vállalat kiterjedt berendezésgyártói partner hálózatában lévő cégek, alvállalkozók szakmai, minőségbiztosítási felkészítését, minősítését, kezelését is végzi. Korábban a cég jogelődjénél, a VERTESZ-nél tevékenykedett. Az üzemi tanács elnöki feladatait nyolc hónapja látja el. Munkája révén, ami szinte az egész országra kiterjed, Tibor minden vállalati szervezettel kapcsolatot tart fenn, ezért átfogó ismeretekkel rendelkezik a központi és a területi szervezetekről egyaránt. Tagja volt annak a csoportnak, amelyik létrehozta a kiemelkedő dolgozói teljesítmények elismerésére szolgáló Schneider Díjat, és megszűnéséig tagja volt a dolgozókból létrehozott Schneider Díj Bizottságnak, amely a díj odaítéléséről döntött. Szociális érzékenységét a kollégák jól ismerik, szívesen foglalkozik a munkavállalók problémáinak orvoslásával, problémakereső és megoldó képességei és szervezési ügyekben való jártassága miatt is kérték fel az üt. elnöki feladatainak ellátására. Elmondása szerint a jó érdekvédelmi tisztségviselő a munkavállalók helyzetébe bele tudja képzelni magát, keresi a segítségnyújtás különböző módozatait minden személyes befolyásoltság nélkül.

A cég budapesti központjában, a szakszervezet és üzemi tanács közös irodájában fogadott Kaposvári Tiborné Rozália, a szakszervezet titkára és Farkas Tibor, az üzemi tanács elnöke. A beszélgetés fő apropóját a közelgő üzemi tanács választások adták, de érdeklődtünk a vállalatvezetés és a két érdekvédelmi szerv közötti kapcsolatról, a kialakult sajátságos helyzetről és a megvalósítandó célokról, lehetőségekről.

- Hogyan alakult az utóbbi években a szakszervezet és az üzemi tanács viszonya és milyen most?
Farkas Tibor: - Meg kell mondjam, jelenleg a szakszervezet az üt. legnagyobb támogatója. Még évekkel ezelőtt létrejött közöttük egy írásos megállapodás, amit szükséges lenne már megújítani, mivel aláírásakor az üt. elnök és a szakszervezeti vezető tisztet egy személy töltötte be. Mégsem csak erre a megállapodásra alapozzuk együttműködésünket, legfontosabb kitétele az egymás közötti információátadás, mely remekül működik. Ez szerencse is, hiszen az a sajnálatos állapot áll fenn jelenleg, hogy a menedzsment többet és többször tárgyal a szakszervezettel, őt tájékoztatja a tervekről, előrelátható lépésekről. A másik anomália, hogy nem a vezérigazgatóság a közvetlen kapcsolatunk.
Kaposvári Tiborné: - Informáljuk egymást minden eseményről, megosztva egymás között az információkat. Ezt fontosnak tartom, hiszen munkavállalóink elsősorban a szakszervezethez fordulnak problémáikkal, így természetes, hogy érdekvédelmi szerepünkből adódóan többször és többet tárgyalunk a menedzsmenttel. Az információk valóban előbb jutnak el a szakszervezethez, majd rajtunk keresztül az üt. felé. A kezdetekben bevezetett havi üléseket rugalmasan alakítva a szükségleteknek megfelelően tartjuk meg. Esetenként össze is mosódott a két szervezet hatásköre, előfordult olyan eset, amikor az üt. kezdeményezte az igazgatói beszámoló megtartását, a tájékoztató ülést mégis üt. elnökhelyettesként én vezettem le.

- Nem különültek el teljesen a végzett feladatkörök?
F. T.: - Egyik célom volt már az elnökség átvételekor, hogy a két szervezet határa élesen körvonalazódjon, hatáskörök, tevékenységek meghatározásával. Az üt. markánsan jelenjen meg, azokkal a jogkörökkel, lehetőségekkel, melyeket a törvény is biztosít. Viszonylag rövid idő az elmúlt nyolc hónap, de már vannak pozitívumként könyvelhető eredményeink.
Az más kérdés, hogy titoktartási és egyéb megkötések miatt ezeket sajnos minden esetben, és kellő részletességgel nem lehet kommunikálni a dolgozók felé, de akik érintettek voltak, azok érezhették az üt. szerepvállalását, érdekeiket szolgáló tevékenységét. A munkavállalók részéről egyre többen juttatják el kérdéseiket, véleményüket a különböző intézkedésekkel és más fontos, a dolgozókat érintő eseményekkel kapcsolatban, amelyeket a törvény adta lehetőségünknél fogva továbbítunk a vállalatvezetés felé.
Eredményeink elérésében mindig számíthattunk a szakszervezet támogatására, nagyon sokat dolgoztunk együtt az elmúlt évben távozásra kényszerült kollégáink lehető legjobb kondíciókkal való távozásáért. Ez komoly munka volt, nagy felelőséggel.

- A munkavállalók tekintetében mik az elmúlt évek tapasztalatai?
K. T.: - Az a tapasztalatom, hogy a konkrét és közismert feladatokon kívül mint pl. a bértárgyalás, KSZ kötése, kevésbé érzékelik munkavállalóink, melyek azok az eredmények, amik megvalósulhattak az érdekvédelem által. Közbenjárásunknak köszönhetően sok pozitív változás tapasztalható, mégsem válik köztudottá, hogy a szakszervezet és az üt. állt az eredmények mögött. Ez a probléma persze visszavezethető a kommunikáció hiányára is, hiszen cégünk széttagoltsága miatt - szervezeti, földrajzi - kevésbé tud megvalósulni a személyes, szoros kapcsolat a munkavállalóinkkal, amelyet pedig mindennél hatékonyabbnak, célravezetőbbnek tartok. Célunk ennek javítása, valamint a fiatalok, a pályakezdők felvilágosítása, tájékoztatása szervezeteink működéséről. Az elmúlt év folyamán a kiszervezések, leépítések, nyugdíjazások miatt nagymértékben csökkent a szakszervezeti taglétszámunk, de a bizalmiak aktivitásának köszönhetően a belépések folyamatosak, mára már csaknem elértük a kiszervezések előtti létszámunkat.

- A céggel való kapcsolat hogyan alakult az utóbbi két évben?
K. T.: Kapcsolatunk a vállalatvezetéssel nem mondható problémamentesnek, adódtak már konfliktushelyzetek is. Nehezíti tevékenységünket, hogy bizonyos kérdésekben az egységek vezetőivel külön kell tárgyalnunk, illetve külön kell megállapodnunk. Továbbra is nyitottak vagyunk a kompromisszumra, de minden területen élni kívánunk jogainkkal, jogszabály adta lehetőségeinkkel. Szeretnénk, ha partnernek tekintenének bennünket, hiszen végső soron közös a célunk. Eredményesen működő társaságnál eredményesen szeretnénk tevékenykedni megelégedett tagjainkkal, munkavállalóinkkal.

- Melyek az üzemi tanács feladatai?
F. T.: - Ezek a Munkatörvénykönyv, az uniós direktíva által meghatározott jogkörök gyakorlása. A munkavállalók által választott testület, minden dolgozó - kivéve a felső vezetés - képviselve van általa. Az üt. nem ellenfele a vállalatvezetésnek, részvételével a menedzsment döntéselőkészítési folyamatai során adja meg a dolgozóknak azt a lehetőséget, hogy véleményt mondhassanak a bevezetendő intézkedésekről. Legnagyobb funkciója a véleményalkotás lehetősége, mondjuk úgy, nem kellően jó döntések ne valósuljanak meg.
K. T.: - Bár működik a szakszervezet általi információtovábbítás a jó kapcsolat miatt, de fontos lenne, hogy az üt is közvetlen tájékoztatást kaphasson. Bízunk abban, hogy a jövőben az új vezetés révén ez megvalósulhat. Ennek érdekében már az elején felhívjuk a figyelmet arra, hogy két szervezet működik a munkavállalók érdekében, saját jogosítványokkal, feladatkörökkel. Tisztázni szeretnénk a kapcsolattartás fórumait, gyakoriságát.

- Hogyan készülnek az üzemi tanács választásokra?
F. T. - Már elindítottuk az előkészítő munkálatokat, a választási bizottság megalakult. Több fronton működünk, mert a központ, a területi egységek is megjelennek és a zóna, az üzletágak szerinti tagolódásokat is figyelembe kell vennünk, hiszen a szerteágazó felépítés ellenére a cég jogilag egységet képez. Öt ügynökség van az országban, az ottani üt tisztségviselőkkel is kapcsolatot kell tartanom, a választások közeledtével egyre sűrűbben. Legtöbbször a vidéki kollégákkal telefonkonferencia útján ülésezünk. A vezérigazgatót is, az adott egységek vezetőit is tájékoztatjuk a fejleményekről, a választás menetéről.
El kell mondanom, hogy az előkészületekben, egyáltalán a jelöltek keresésében is a szakszervezet óriási mértékben segít a tapasztalatával, kapcsolati hálózatával, a bizalmiak bevonásával. Ez rengeteget jelent, hiszen a telephelyeken az üt tagjaink nagy része fiatal, most igyekszik felvenni a munkaritmust, megismerni a lehetőségeket. Tervünk, hogy tíz, vagy ennél több fő jelölése megvalósuljon, minden vállalati egység képviseltesse magát és megjelenjen a szakszervezet reprezentativitása.
Bízunk benne, kellemesebb szituációban zajlik majd ez a választás, mint ami az előző esztendőben, ugyanebben az időszakban volt.

- Céljaik?
F. T.: - Legfőbb célunk, hogy a jövőben minden esetben tudjunk élni a törvény adta jogosultságainkkal.
Szeretnénk elérni, hogy teljes mértékben partnerként kezeljen a menedzsment, hiszen az üzemi tanácson keresztül rendelkezésükre áll egy közvetlen lehetőség a dolgozókkal való együttgondolkodásra, együttműködésre. Hiszen céljaink közösek, a vállalti célkitűzések megvalósítása, összhangban a Schneider Electric világszinten egységes, a munkavállalókhoz kapcsolódó politikájával.
Nemzetközileg részt veszek egyik delegáltként a Schneider Electric európai bizottságában, már másfél éve dolgozunk egy nagyon fontos európai megállapodáson, melyet a cég központi, legfelső vezetése kötne meg a brüsszeli szakszervezeti szövetséggel.
Ismét tagjai vagyunk a Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának (VÜTFO), ahol olyan cégek képviseltetik magukat, melyek a mi cégünk gazdasági partnerei, többen közülük szintén francia tulajdonúak. Szakmai anyagokkal, tanácsokkal segítenek tevékenységünkben. Ezáltal is kiderült számunkra, mennyi minden lehetőség áll rendelkezésünkre, melyet eddig nem használtunk ki teljesen.
A VDSZSZ tevékenysége, munkája is ismert számunkra. Tagjai vagyunk az ÜT Akadémiának.
Továbbra is számítunk az ÉTOSZ Egyesülés szakmai támogatására, amit az elmúlt nyolc hónapban több esetben is igénybe vettünk, sőt lehetőséget kínáltak munkavédelmi képviselőink számára ingyenes kommunikációs tréningen történő részvételre. Összegezve: céljaink világosak, tagjaink támogatnak minket. Mindent megteszünk az érdekükben.
Szabadidős tevékenységre vonatkozó kérdésemre elmondták, hogy jogelődjük, a VERTESZ által is alapított iparági sakkbajnokságon eredményesen szerepeltek, idén ismét három díjat mondhatnak magunkénak, jó érzés ott lenni a nagy hagyományokkal bíró rendezvényeken. Az iparági horgásztalálkozókon való részvételt is szeretnék megvalósítani, ehhez remélnek további támogatást az iparági kapcsolataiktól.
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...