< />
2015. november 6.

NyugdijatTagozat Dokumentumok

Az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának Működési szabályzata

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Nyugdíjas Tagozatának

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. Általános rendelkezések

1.1. Megnevezése: Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (továbbiakban: EVDSZ) Nyugdíjas Tagozata (NYT)
1.2. Székhelye: Budapest, III. Kossuth Lajos üdülőpart 108.
1.3. Jogállása: Jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződés
1.4. Az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatát az EVDSZ tagszervezetei hozták létre, tagjaik speciális rétegérdekeinek hatékonyabb képviseletére. A tagozat az EVDSZ tagozataként eljárni, és ebbéli minőségében képviseletre akkor jogosult, ha tagozatba legalább az EVDSZ össz taglétszámának 1/3-át kitevő tagszervezet delegált képviselőt.


2. A tagozat célja és feladatai

2.1. A tagozat célja
Tevékenysége során megjeleníteni és képviselni a villamosenergia-iparból nyugdíjba vonultak vagy szociális ellátásba kerültek érdekeit, közreműködni az élethelyzetük javításában.

2.2. A tagozat feladatai
• elősegíti az EVDSZ programjának megvalósítását, különös tekintettel a nyugdíjasok és járulékosok érdekeinek érvényesítésére,
• együttműködik az EVDSZ testületeivel és tisztségviselőivel,
• állásfoglalásaival, javaslataival segíti az EVDSZ testületeinek munkáját, döntéseinek meghozatalát,
• véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amely a nyugdíjasokat, járulékosokat érinti,
• kezdeményezi a nyugdíjasokat, járulékosokat érintő témákban programok, képzések szervezését,
• szabadidős programokat, rendezvényeket szervez,
• részt vesz a nyugdíjasok élethelyzetével foglalkozó rendezvényeken, konferenciákon,
• figyelemmel kíséri az iparágban dolgozott nyugdíjasok, járulékosok élethelyzetének változásait,
• együttműködik más – elsősorban a nyugdíjasok, járulékosok érdekvédelmét és érdekképviseletét felvállaló - civil szervezetekkel, szakszervezeti szerveződésekkel, különösen a Nyugdíjasok Országos Képviseletével és a LIGA Nyugdíjasokkal foglalkozó szervezetével,
• mozgósítja a nyugdíjasokat az EVDSZ programjain való részvételre, legyen az szabadidős rendezvény vagy demonstráció.

3. Tagsági viszony

3.1. A Nyugdíjas Tagozat tagszervezetekből áll. A tagozat tagja lehet az EVDSZ bármely tagszervezete, aki a tagozatba képviselőt delegál. Valamennyi tagszervezet egy-egy képviselőt delegálhat.

3.2. A tagszervezet
• elősegíti a tagozat céljainak megvalósítását,
• közreműködik a tagozat munkájában.

3.3. A tagsági viszony megszűnik:
• amennyiben a tagszervezet képviselője a tagsági viszony megszüntetésére irányuló szándékát írásban jelzi a tagozat elnökének,
• amennyiben a tagszervezet EVDSZ - ben való tagsága megszűnik.

4. A Nyugdíjas Tagozat szervezete

Taggyűlés
A tagozat operatív, döntéshozó és végrehajtó szerve a taggyűlés, mely a tagszervezetek által delegált képviselőkből áll. Feladata a tagozat ügyeinek intézése, döntéshozatal jelen SZMSZ keretein belül, valamint a határozatok végrehajtása.
A taggyűlés tagjai a tagozat elnöke és elnökhelyettese, valamint az EVDSZ tagszakszervezeteinek delegált képviselői.

4.1. A Taggyűlés feladata
• megállapítja és elfogadja a tagozat szervezeti és működési szabályzatát, valamint programját,
• elfogadja az elnök éves beszámolóját,
• elnököt, elnökhelyettest választ,
• dönt a tagozat megalakulásáról és megszüntetéséről,
• elkészíti és dönt a tagozat évi munkatervéről és költségvetéséről,
• elkészíti és dönt a tagozat évi munkatervének és költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról,
• gondoskodik a rendezvények megszervezéséről, a nyugdíjasokkal és a járulékosokkal foglalkozó rendezvényeken való megjelenésről,
• gondoskodik a tagozat szervezéséről,
• gondoskodik a képzések, tanfolyamok szervezéséről,
• a tagozat feladatainak végrehajtása, irányítása,
• kapcsolattartás az NYT tagságával.

4.1.1 A taggyűlés üléseit szükség szerint, de legalább fél évente tartja.
4.1.2. A taggyűlés határozatképes, ha a delegáltak legalább 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén ugyanezen napirendi pontokkal későbbre is összehívható Taggyűlés, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A taggyűlés döntéseinek érvényességéhez a határozatképes ülésen jelenlevők 50%+1 fő egybehangzó szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Ha a küldöttek többsége indítványozza, bármely kérdésben titkos szavazást kell tartani. A taggyűlés üléséről emlékeztető készül.

4.1.3. A taggyűlésbe delegál tag megbízatása megszűnik, ha az őt delegáló tagszervezet tagozatbeli tagsága megszűnik.

4.2. Az elnök, elnökhelyettes
• Az elnököt és a elnökhelyettest a határozatképes taggyűlés titkos szavazással választja kettő évre a jelenlévők egyszerű többségével.
• szervezi és koordinálja a tagozat tevékenységét az MSZ és a taggyűlés határozatainak keretei közt.
4.2.1. Az elnök feladatai és hatásköre
• ellátja a tagozat képviseletét,
• dönt a taggyűlés összehívásáról és vezeti a taggyűlés ülését,
• előkészíti az NYT-t érintő döntéseket és határozatokat,
• koordinálja a tagozat tevékenységét,
• a tagozat munkájáról évente beszámol a Szövetségi Vezetőségnek és az EVDSZ
• legfelsőbb szervének
• felel a taggyűlés döntéseinek végrehajtásáért,
• ellátja mindazon ügyeket, melyre a taggyűlés felhatalmazza.

4.2.2. Az elnökhelyettes feladatai és hatásköre
• helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén,
• ellátja mindazon ügyeket, melyre a taggyűlés felhatalmazza.

Az elnököt akadályoztatása esetén elnökhelyettes helyettesíti.

5. Záradék
Minden egyéb kérdésben, amelyről a jelen Működési Szabályzat nem rendelkezik, az EVDSZ Alapszabályában és SZMSZ-ében foglaltak az irányadóak.

Jelen Működési Szabályzat 2013. október 23. napjától lép hatályba.


Budapest, 2013. október 22.

A Működési Szabályzat itt olvasható és letölthető.

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...