< />
2012. május 31.

ADESZ Hírek

Tájékoztatás az ADÉSZ tisztségviselőinek továbbképzéséről

Meghívott előadóink közül Bognár Péter, a PA Zrt. humán igazgatója és Migács Tibor, a LIGA Szakszervezetek osztályvezetője, egyéb közbejött elfoglaltságuk miatt sajnos lemondták részvételüket, azonban a többi tervezett program sikeresen lezajlott.

Leimszieder János ADÉSZ elnökségi tag, a Munkavédelmi Bizottság (MVB) tagja beszámolt a bizottság elmúlt évi munkájáról. Az MVB az előírt ügyrend szerint működik, tagjai rendszeres továbbképzésen vesznek részt. 2011-ben a blokkokon és az udvartéren elvégzett bejárások megállapításai nyomán több javító intézkedést tett a társaság, de a közlekedő utak állapota még mindig nem kielégítő az erőmű területén. Gondot okoz a területre behajtási engedéllyel rendelkező személygép-járművek nagy száma, ezért sor kerülhet új parkolóhelyek kiépítésére. 2011-ben is nagy sikerrel tartották meg a kétévente megrendezésre kerülő „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” el-nevezésű munkavédelmi napot. Az erőmű 2011. évi WANO baleseti mutatója 0,35 % volt, ez nagyon jónak mondható. A bizottság segíti az idei teljes körű WANO partnervizsgálatra való felkészülést. A következő MVB választás megtartása októberben lesz esedékes.

Riger Ferenc ADÉSZ elnökhelyettes, az Üzemi Tanács tagja, az ÜT 2011. évi tevékenységét mutatta be. Kiemelte, hogy az idei választható béren kívüli juttatásokra (VBKJ) vonatkozó MVM cég-csoport szintű döntés a helyi megállapodáshoz rendkívül szűk mozgásteret hagyott a tárgyaló felek számára, ehhez képest azonban jó eredménnyel zárultak a tárgyalások, a legfontosabb tételek adó-terheit a munkáltató átvállalta. Tájékoztatott, hogy az MVB választással együtt ÜT választásra is sor kerül majd, mert az idén életbe lépő új törvényi szabályozás szerint a továbbiakban mindkét testületet egyidejűleg, azonos időtartamra lehet megválasztani.

Néber Tibor az ADÉSZ elnöke, értékelte az elmúlt évi munkánkat, eredményeinket, majd ismertet-te a 2012. évi célokat és kihívásokat. Az új MT 2012. július 1-től hatályos szabályozásai korlátozzák az üzemi tanácsok és szakszervezetek működési feltételeit. Jelentősen csökkenni fog az érdekképviseletek munkaidő-kedvezménye, ami megnehezíti az érdemi munkavégzést. Az atomerőmű szakszervezeteinek még összehangoltabb együttműködésére van szükség. Részletesen kitért a 2012. évi terveinkre, melyek között szerepel áprilisban a következő részközgyűlés megtartása, közösségi programok szervezése (majális, kirándulás), kedvezményes üdülési lehetőség biztosítása tagjaink számára, őszi továbbképzés, részvétel a következő európai demonstráción, delegáció küldése Erdélybe, egyebek.

Dr. Szilágyi József az EVDSZ elnökhelyettese, tájékoztatást tartott az EVDSZ 2011. évi tevékenységéről és a 2012. évi tervezett programjairól. A célkitűzések között kiemelt fontosságú a 2011. novemberi rendkívüli kongresszuson hozott határozatok következetes végrehajtása. Az OÉT megszüntetése miatt a kormánnyal való tárgyalások rendkívül nehezen folytathatók, az új fórum nem ad lehetőséget megfelelő egyeztetésre, döntések meghozatalára. Meg kell alakítani a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát (VKF), amelyben munkavállalói oldalról tárgyaló félként, az országos konföderációk között kellő súllyal meg kell jelennie a LIGA Szakszervezeteknek, így az EVDSZ-nek is.

Kiemelten tárgyalandó az új MT munkavállalókra hátrányos szabályozásainak korrekciója még azok életbe lépése előtt. Nagyon fontos a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés megőrzése, ágazati bértarifa-rendszer bevezetése, ágazati bérminimumok megállapítása, a sztrájkképesség és a szakszervezetek működési feltételeinek biztosítása. Mivel a villamosenergia-ipari ágazat nagy nyereséget termel, mind a bér- és szociális megállapodásokra, mind az MT változásaira, nyugdíjrendszerre (pl. korkedvezmény kérdése) vonatkozó tárgyalásokon hangsúlyt kell helyezni arra, hogy elfogadhatatlan az ágazathoz tartozó munkavállalók joghátrányba hozása.

Dr. Kiss Mihály munkajogi szakértő, részletesen elemezte az új MT azon rendelkezéseit, amelyek – összehasonlítva a még érvényben lévő MT szabályozásaival – hátrányosak, vagy azzá válhatnak a munkavállalók számára. A régi és az új MT alapvető különbsége a törvénytől való eltérés lehetőségeiben mutatkozik meg, vagyis a kötelező, ún. kogens szabályok és a megengedő, ún. diszpozitív szabályok alkalmazásában. A régi szabályozás alapján munkáltatók és munkavállalók közötti meg-állapodásokban, kollektív szerződésekben eltérni az MT rendelkezéseitől csak a munkavállaló javára szabad, az új MT azonban sok helyütt pozitív és negatív irányban is engedélyez eltérést, tehát a törvényben megállapított minimumhoz képest a munkavállaló számára hátrányos megállapodások megkötését sem tiltja! A munkaviszonnyal, munkavégzéssel összefüggő szabályozás nagyon sok szigorítást, és számos esetben az eltérésekre vonatkozóan külön pontok alatt meghatározott rendelkezést is tartalmaz, emiatt még jogi képzettséggel rendelkező személy számára is nehezen átlátható és értelmezhető. Az eredeti tervezethez képest már sikerült néhány változtatást elérni, de ez még korántsem elegendő ahhoz, hogy a 2012. július 1-től hatályba lépő új MT ne tegye kiszolgáltatottá a munkavállalókat. Az addig még rendelkezésre álló időben az EVDSZ szakértői is minden lehetséges fórumon kezdeményezik, hogy részletesen kidolgozott módosító javaslataik tárgyalásra és elfo-gadásra kerüljenek.

Bognár Péter a PA Zrt. humán igazgatója, Balatonfüreden elmaradt tájékoztatóját 2012. február 27-én, az erőműben tartotta meg.
A 2011. évet értékelve kiemelte, hogy az erőmű történetében 2010. után az eddigi második legjobb termelési eredményt értük el. Az üzleti terv teljesítése csak a beruházások és a személyi jellegű rá-fordítások terén maradt el kismértékben a tervezettől, ennek oka a tulajdonos szigorú költségcsökkentési elvárása, ill. az 1517/2011. (XII.30.) sz. kormányhatározat miatt a jutalmazásra előirányzott összegek kifizetésének meghiúsulása volt.

Ismertette az idei év kihívásait. Működésünket alapvetően meghatározó tényező az MVM csoport szintű 15 %-os önköltségcsökkentési elvárás. Ennek teljesítéséhez részletes intézkedések kidolgozása és végrehajtása szükséges, mint pl. a VBKJ összeg csökkentése, a személyi jellegű biztosítások megszüntetése, a nyugdíjba vonulók korlátozott pótlása, támogatások csökkentése, saját erőforrások hatékonyabb felhasználásával a külső karbantartási, műszaki ráfordítások csökkentése, gépjármű-, informatikai, oktatási, műszaki fejlesztési költségek csökkentése stb.

A működésünkre kiható, jövőnket alakító másik jelentős tényező a teljes MVM cégcsoportra kiterjedő, ún. CSIR (Csoportos Irányítási Rendszer) néven ismert projekt-tevékenység. Az ebből eredő változásokat (előzetes jogi, gazdasági, biztonsági megalapozás, erőforrás elemzés, összehangolt ütemezés alapján) az MVM Zrt. Igazgatósága hagyja jóvá. Az ún. TRAFO (Transzformációs Program) implementációs projektjei különböző szakmai munkacsoportok közötti feladatmegosztással dolgoznak. A cégcsoporton belül az Atomerőmű, azaz a PA Zrt. az egyetlen, amely nukleáris ható-sági engedélyezés (NAÜ, OAH stb.) mentén működik. Ezt az engedélyesi szerepkört az MVM Zrt. mint a cégcsoport uralkodó tagja sem veheti át, ill. azt a PA Zrt. sem ruházhatja át. Ezért a CSIR intézkedései társaságunknál nem minden tekintetben alkalmazhatók a csoport többi tagjával azonos módon.

Bognár Péter úr a munkáltató kapcsolatát a szakszervezetekkel és az üzemi tanáccsal az elmúlt évet tekintve is jónak értékelte. Ezt a vele folytatott kéthetenkénti megbeszélések is elősegítették. A résztvevők konstruktív hozzáállása jó eredményt hozott a különböző tárgyalások, megállapodások során (pl.: VBKJ-, bérmegállapodás, KSZ módosítások).

Elmondta, hogy 2012-ben az új MT hatályba lépése kapcsán a munkavállalók helyzetét érintően társaságunknál is több felvetődő problémát kell megnyugtatóan rendezni. A megváltozott jogszabályoknak való megfeleltetés végett KSZ módosításokat kell majd végrehajtani, pl. a korengedményes nyugdíjazás megszűnése, készenlét díjazásának módosítása, bérpótlékok szabályozása tárgyában. A megújított jogszabályok egyes esetekben értelmezési bizonytalanságokat hordoznak. A hatályba lépést követően várhatóan készülnek majd átmeneti módosító, ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel kibocsájtásra kerülő jogszabályok.
Megemlítette még, hogy az idei teljes körű WANO felülvizsgálat komoly motivációs tényező az atomerőmű biztonságos működésének és rendelkezésre állásának biztosításában.
Végül ígéretet tett az elvégzendő részletes vizsgálatot követően a következő kérdések megválaszolására:

  • Van-e lehetőség rá, hogy nyugdíjasaink az internet szolgáltatást a korábbiakhoz hasonló kedvezményes díjfizetéssel vehessék igénybe, úgy mint az aktív munkavállalóink?
  • Van-e mód a nem számítógépes munkahelyen dolgozó munkavállalóink részére intranet hozzáférés és e-mail cím (munkahelyi és/vagy otthoni elérés) biztosítására?


A tájékoztatót összeállította: Pelcz Istvánné és Szalai Zsófia

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...